Ethical Council

Hội đồng đạo đức_Viện nghiên cứu Y - Xã hội học

Hội đồng đạo đức Viện nghiên cứu Y- xã hội học có nhiệm vụ xem xét, phê duyệt và theo dõi các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu liên quan đến con người cho ISMS và các viện nghiên cứu, tổ chức khác tại Việt Nam. Hội đồng đã được đăng ký với Văn phòng Bảo vệ Nghiên cứu Con người của Bộ Y tế Hoa Kỳ (IRB No. IORG0006663; FWA 000016762).